top of page


ZASADY ZWROTÓW I REKLAMACJI
ZWROT 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru. 2. Klient może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem: Formularz zwrotu lub przesłany wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem STANKIEWICZSATERNUS.PL. W razie Zwrotu Towarów Firma zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów przesłania Firma zwróci Klientowi koszt najtańszego zwykłego sposoby przesłania oferowanego przez Firmę. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów. 4. W wypadku zwrotu Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Firma informuje Klienta będącego konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy FIRMY 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 8. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. § 9 RĘKOJMIA 1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru. 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy. 10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10. 12. W terminach określonych w ust. 11 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy. 14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez firme  

bottom of page